4" Round Bottle Vase

4" Round Bottle Vase

38.00
3" Round Vase

3" Round Vase

35.00
3 1/2" Round Vase

3 1/2" Round Vase

38.00
4" Round Bottle Vase

4" Round Bottle Vase

45.00
4" Round Bottle Vase

4" Round Bottle Vase

38.00
4" Round Bottle Vase

4" Round Bottle Vase

38.00
5" Narrow Vase IMG_5667_NV5blk2.jpg

5" Narrow Vase

28.00
7" Narrow Vase

7" Narrow Vase

42.00
5 1/2" Round Vase IMG_5470-5543.jpg

5 1/2" Round Vase

90.00
5 1/2" Round Bottle Vase

5 1/2" Round Bottle Vase

60.00
7" Bottle Vase

7" Bottle Vase

105.00
9" Narrow Bottle Vase

9" Narrow Bottle Vase

62.00
9" Narrow Vase IMG_5659_NV7blk.jpg

9" Narrow Vase

62.00
12" Narrow Vase

12" Narrow Vase

98.00